Всеукраїнська науково-практична конференція “КНИЖКОВА КУЛЬТУРА ГАЛИЧИНИ: ВИДАВЦІ, ЧИТАЧІ, БІБЛІОТЕКИ”

Пленарне засідання, секції 1, 3, 5, засідання ЛЗМО

Нарада Microsoft Teams

Приєднатися на комп’ютері або з мобільної програми

Клацніть тут, щоб приєднатися до наради

Докладніше | Параметри наради

Секції 2, 4, 6

Нарада Microsoft Teams

Приєднатися на комп’ютері або з мобільної програми

Клацніть тут, щоб приєднатися до наради

Докладніше | Параметри наради

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

14 квітня 2022 р.

10.00 – 11.30ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
12.00 – 17.00ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ (Секції 1–4)

15 квітня 2022 р.

10.00 – 14.30ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ (Секції 5, 6)
15.00 – 16.30ЗАСІДАННЯ ЛЬВІВСЬКОГО ЗОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ БІБЛІОТЕК ЗВО УКРАЇНИ

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на секційному засіданні – 15 хв.

Участь у дискусії – 5 хв.

14 квітня 2022 р.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(10.00 – 11.30)

Кметь Василь, к. і. н., доцент, директор Наукової бібліотеки Львів­ського національного університету імені Івана Франка.

Історія книги як Книга Історії.

ГОЛИК Роман, д. і. н., старший науковий співробітник відділу нової істо­­рії України Інституту українознавства імені І. Крипʼякевича НАН України (Львів).

Книжна Галичина: шляхи еволюції.

КОВАЛЬЧУК Галина, д. і. н., професор, директор Інституту книго­знавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Київ).

Львівські бібліотеки 1920-х років за публікаціями київського журналу “Бібліологічні вісті”.

МОВНА Маріанна, к. і. н., науковий співробітник відділу наукової бібліо­графії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Сте­фа­ника.

Українське книговидання у Галичині міжвоєнного двадцятиріччя: панорамний огляд.

СТАСЮК Олександра, д. і. н., старший науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства імені І. Крипʼякевича НАН України (Львів).

Видавнича діяльність ОУН і УПА: засади, масштаби, наслідки.

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ

СЕКЦІЯ 1.

12.00 – 14.00.

Модератор: Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ

Іжевський Артур, к. мист., науковий співробітник відділу мистец­твознавства Інституту народознавства НАН України (Львів).

Єдність суспільства і особистості в гравюрах книги Йосипа Шумлян­ського “Метрика альбо Реєстр” (Львів, 1687).

Тупиця Михайло, аспірант кафедри історії Українського католицького університету (Львів).

“Ключ розуміння” Йоаникія Ґалятовського (1665) із збірки Греко-като­лиць­кого богословського коледжу св. Атанасія в Ніредьгазі: книга та її читачі у XVII–XVIII ст.

Альмес Іван, к. і. н., старший викладач кафедри історії, директор Центру релігійної культури імені Ігоря Скочиляса Українського като­лицького університету (Львів).

Книжкові практики настоятеля Підгорецького монастиря архидиякона Партенія (Ломиковського) (1654–1729).

Ільків-Свидницький Микола, к. і. н., доцент, завідувач відділу руко­пис­них, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Науко­вої бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

“Ифіка ієрополітика албо філософія нравоучительная” – український книжковий бестселер XVIII ст.

Качур Ірина, к. і. н., старший науковий співробітник відділу рідкісної кни­ги Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Сте­фа­ника.

Книгознавчі дослідження в період радянізації Львова: з матеріалів конфе­ренції 25–26 жовтня 1940 р., присвяченої 500-літтю винайдення книго­друкування.

СЕКЦІЯ 2.

12.00 – 14.00

Модератор: Олександр СЕДЛЯР

МУДРИЙ Мар’ян, к. і. н., доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету іме­ні Іва­на Франка.

“Література будь-якого народу є образом його життя, його способу мис­­лен­ня, його душі…”: мовно-правописна дискусія в Галичині 1834–1836 рр.

СЕДЛЯР Олександр, к. і. н., вчений секретар Наукової бібліотеки, доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національ­ного уні­вер­ситету імені Івана Франка.

Видавнича стратегія товариства “Галицько-руська матиця” (1848–1876 рр.).

СВЙОНТЕК Адам (Świątek Adam), доктор, адʼюнкт Інституту історії Ягеллонського університету (Краків, Польща).

“Зоpя галицкая яко альбумъ на годъ 1860” і дискусія на її тему на шпаль­тах львівської преси.

“Зоpя галицкая яко альбумъ на годъ 1860” i dyskusja na jej temat na łamach lwowskiej prasy.

РАЙКІВСЬКИЙ Ігор, д. і. н., професор, завідувач кафедри історії Украї­ни і методики викладання історії Прикарпатського національного універ­си­­тету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ).

Відображення ідеї української національної єдності в часописах ранніх народовців у Галичині першої половини 1860-х рр.

СЕРЕДА Остап, к. і. н., доцент кафедри історії Українського като­лиць­кого університету (Львів).

Українські галицькі народовці 60-х років ХІХ століття як читачі.

СЕКЦІЯ 3.

14.30 – 17.00

Модератор: Ігор ПЕТРІЙ

ВАРАНИЦЯ Анна, к. і. н., молодший науковий співробітник Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства імені І. Крипʼякевича НАН України (Львів).

“Перша книга”: підручники для народних шкіл у Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

ПАШУК Володимир, к. і. н., старший науковий співробітник відділу нової історії України Інституту українознавства імені І. Крипʼякевича НАН України (Львів).

“Просвіта” – школі. “Читанка для середніх шкіл” (1871): тематичний ана­ліз.

ПУДЛОЦЬКИЙ Томаш (Pudłocki Tomasz), доктор габілітований, професор Інституту історії Ягеллонського університету (Краків, Поль­ща), директор Архіву науки Польської академії знань і Польської академії наук у Кракові.

Бажані і заборонені – книжки в житті галицьких гімназистів.

Pożądane i zakazane – książki w życiu galicyjskich gimnazjalistów.

Вєнх Аркадіуш (Więch Arkadiusz S.), доктор, адʼюнкт Інституту історії Ягеллонського університету (Краків, Польща).

Бібліотеки середніх шкіл та їх роль у виховному процесі на прикладі вибраних галицьких провінційних гімназій межі ХІХ і ХХ ст.

Biblioteki szkół średnich i ich rola w procesie wychowawczym na przykładzie wybranych gimnazjów galicyjskiej prowincji przełomu XIX i XX wieku.

Мисак Наталія, к. і. н., старший науковий співробітник відділу нової історії України Інституту українознавства імені І. Крипʼякевича НАН України (Львів).

Через читання до самоусвідомлення: студентські та учнівські бібліотеки в Галичині, їх роль у формуванні національної ідентичності української молоді у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Ганусин Олена, к. і. н., асистентка кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Національного університету “Львівська політехніка”.

Читацькі вподобання української молоді Галичини наприкінці ХІХ ст.

СЕКЦІЯ 4.

14.30 – 16.00

Модератор: Олександр СЕДЛЯР

КЛІШ Андрій, д. і. н., доцент кафедри історії України, археології та спе­ціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педа­го­гічного університету імені Володимира Гнатюка.

Видавнича діяльність Кирила Студинського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

СОВА Андрій, д. і. н., доцент кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, старший науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства імені І. Крипʼякевича НАН України (Львів), голова Комісії тіловиховання і спорту імені Івана Боберського Наукового товариства імені Шевченка.

Видавнича діяльність Івана Боберського в українському товаристві “Сокіл” напередодні Першої світової війни.

ЛОШТИН Назарій, к. і. н., науковий співробітник відділу рукописів Львів­ської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, нау­ковий співробітник відділу історії середніх віків Інституту україно­знавства імені І. Крипʼякевича НАН України (Львів).

Джерела до вивчення книжкової культури греко-католицького духо­вен­ст­ва Львова (на прикладі особового фонду отця Петра Франца Кри­пʼяке­ви­ча).

АРКУША Олена, к. і. н., старший науковий співробітник Центру дослі­дження українсько-польських відносин Інституту українознавства імені І. Крипʼякевича НАН України (Львів).

Формування читацьких інтересів галичан початку ХХ століття (на при­кла­ді часопису “Nowości illustrowane”).

15 квітня 2022 р.

СЕКЦІЯ 5.

10.00 – 11.45

Модератор: Ігор ПЕТРІЙ

ВОЛОШЕНКО Вікторія, к. і. н., доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного транспортного університету (Київ).

Стандарти опису українських комерційних популярних видань на шпаль­тах львівського часопису “Зоря” (1880–1897 рр.)

КУШПЕТА Роман, аспірант відділу нової історії України Інституту українознавства імені І. Крипʼякевича НАН України (Львів).

Українська галицька періодика останньої третини ХІХ ст. як джерело до вивчення уявлень українців про зарубіжжя: інформаційні канали.

КОЛБ Наталія, к. і. н., старший науковий співробітник відділу нової історії України Інституту українознавства імені І. Крипʼякевича НАН України (Львів).

Церковно-народний часопис “Посланник” (1889–1911) – видавничий проєкт о. Лева Джулинського: задум і реалізація.

Міхліньський Рафал (Michliński Rafał), працівник Інституту на­ціональної памʼяті (Варшава, Польща).

“Filomata” (1929–1939) – часопис молодих гуманістів.

“Filomata” (1929–1939) – czasopismo młodych humanistów.

ЗУЛЯК Іван, д. і. н., професор кафедри історії України, археології та спе­ціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педаго­гічного університету імені Володимира Гнатюка.

Періодика як важливий чинник збереження національної ідентичності українства в Східній Галичині міжвоєнного періоду.

СЕКЦІЯ 6.

12.00 – 14.30

Модератор: Олександр СЕДЛЯР

ЯКИМОВИЧ Богдан, д. і. н., професор кафедри бібліотекознавства і бібліо­гра­фії Львівського національного університету імені Івана Франка, стар­ший науковий співробітник відділу бібліотекознавства Львівської націо­нальної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

Унікальний Шевченків “Кобзар”, виданий у Вінніпезі (1917 р.).

Останек Адам Адріан (Ostanek Adam Adrian), доктор габіліто­ваний, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту ор­ганізації та управління Військової технічної академії (Варшава, Польща), секретар Товариства істориків військової справи..

Адам Лисаковський та його львівська “дитина” – Окружна військова біб­ліотека (1919–1925 рр.).

Adam Łysakowski i jego lwowskie “dziecko” – Okręgowa Biblioteka Wojs­kowa (1919–1925).

АНТОНЮК Тетяна, д. і. н., доцент, провідний науковий співробітник від­ділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліо­теки України імені В. І. Вернадського (Київ).

Видавничі здобутки львівського періоду діяльності Івана Тиктора (1923–1939 рр.).

ОРЛЕВИЧ Ірина, к. і. н., завідувач відділу нової історії України Інсти­туту українознавства імені І. Крипʼякевича НАН України (Львів), в. о. заві­ду­вача Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії.

Видавнича діяльність Товариства імені Михайла Качковського у між­воєн­ний період.

МОВНА Уляна, д. і. н., провідний науковий співробітник відділу історичної етнології Інституту народознавства НАН України (Львів).

Видавничі проєкти Михайла Боровського з царини бджільництва (Львів, 1920-ті – 1930-ті рр.).

БІЛОВУС Галина, к. філол. н., доцент кафедри бібліотекознавства і біб­ліографії, заступник декана факультету культури і мистецтв Львів­ського національного університету імені Івана Франка.

Видання творів Тараса Шевченка у Варшаві (1932–1939): українсько-поль­ський контекст книговидавничого процесу.

ГОДОВАНСЬКА Оксана, к. і. н., старша викладачка кафедри історії, музеє­знавства, культурної спадщини Національного університету “Львів­ська політехніка”.

Читання як “серйозне” дозвілля сільських вчителів Галичини у другій поло­вині ХХ ст.

15 квітня

ЗАСІДАННЯ ЛЬВІВСЬКОГО ЗОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
БІБЛІОТЕК ЗВО УКРАЇНИ

15.00 – 16.30