Науково-методичний відділ

Головний методист:
ЦВІРКУН Ірина Олександрівна
Ел. пошта: [email protected]

Адреса та контактні дані:
вул. Драгоманова, 5, Україна, 79601, м. Львів
Тел.: (032) 239-42-41; Ел. пошта: [email protected]

Відділ працює:
Понеділок – п’ятниця: 9.00 – 17.00;
Субота, неділя – вихідні дні

Структура відділу:

Сектор бібліотек Львівського зонального методичного об’єднання ЗВО (завідувач – Уляна РОМАНЮК)

Науково-методичний відділ (створено у 1970 р.) здійснює науково-методичне забезпечення діяльності бібліотеки, сприяє розвитку та вдосконаленню основних методів і форм бібліотечно-інформаційної та науково-дослідної роботи. Здійснює аналіз та узагальнення результатів діяльності, координуючи роботу підрозділів бібліотеки. Організовує та проводить семінари, науково-практичні конференції, стажування та інші заходи з метою підвищення кваліфікації, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотек. Надає практичну допомогу студентам кафедри бібліотекознавства та бібліографії у виконанні навчальних завдань.

Наукова бібліотека університету є науково-методичним центром Львівського зонального методичного об’єднання (ЛЗМО), який здійснює загальне методичне керівництво бібліотеками закладів вищої освіти Західного регіону України.

До складу Львівського зонального методичного об’єднання входить 31 бібліотека, з них – 13 бібліотек м. Львова. Науково-методичний відділ, у структурі якого є сектор ЛЗМО, надає методичну допомогу обласним методичним центрам, окремим бібліотекам закладів вищої освіти вищих навчальних закладів з усіх питань бібліотечно-інформаційної роботи, вивчає, узагальнює та сприяє впровадженню інноваційного досвіду бібліотек України.

Кабінет бібліотекознавства при науково-методичному відділі містить літературу з історії, теорії і практики бібліотекознавства, документознавства, бібліографії, інформаційних бібліотечних технологій та фахової періодики.

У 1970 р. в Науковій бібліотеці створено методичний відділ у складі: завідувача відділу і старшого бібліотекаря; затверджено “Положення про методичний відділ”.

Працівники відділу складали планово-звітну документацію бібліотеки, проводили виробничі наради, сприяли підвищенню кваліфікації працівників, надавали індивідуальні консультації з бібліотекознавства бібліотекарям установи та інших університетських і наукових бібліотек м. Львова. У сфері діяльності методичного відділу було проведення ознайомчих екскурсій для студентів-першокурсників, підготовка матеріалів для Методичної ради бібліотеки, до складу якої входили 15 провідних працівників бібліотеки на чолі з директором ­ В.К. Потайчук та заступником директора Ф.Ф. Максименком.

Методична робота проводилася за такими напрямами:

 1. Методична робота у Науковій бібліотеці ЛДУ ім. І. Франка;
 2. Поточне керівництво мережею факультетських і кафедральних бібліотек;
 3. Методичне керівництво вузівськими бібліотеками м. Львова.

Завідувачами науково-методичного відділу в різні роки були:

1970 – 1975 рр. – Пантелєєва Ганна Олександрівна
1975 – 1978 рр. – Талантова Галина Костянтинівна;
1983 – 1990 рр. – Маринцова Ольга Іванівна;
1990 – 1995 рр. – Цвіркун Ірина Олександрівна;
1995 – 2012 рр. – Якімова Ірина Вікторівна;
2013 – 2016 рр. – Середа Вікторія Зенонівна;
2016 – 2017 рр. – Седляр Олександр Володимирович.
2017 – 2022 рр. – Фігель Олена Миколаївна.

Бібліографія:

 1. Фігель О. Соціально-психологічний клімат у науковій бібліотеці (за матеріалами психологічного дослідження працівників Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка) / Олена Фігель // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2015. – Вип. 10. – С. 91–97.
 2. Фігель О. Проблеми рейтингування університету в сучасному науково-інформаційному просторі: бібліотечний аспект // Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Львів : Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:problemy-rejtynguvannja-universytetu-v-suchasnomu-naukovo-informacijnomu-prostori-bibliotechnyj-aspekt&catid=1:latest-news&Itemid=1 (дата звернення 01.11.2017) – Назва з екрана.
 3. Цвіркун І.О. Федір Пилипович Максименко // Бібліотечний вісник.– 1994. – № 4. – С. 30–32.
 4. Цвіркун І.О. Стан та проблеми роботи бібліотек вузів Західного реґіону України з комплектування фондів / /Скарбниця духовності: Науковій бібліотеці Ужгородського університету – 50 / Відп. ред. В.С. Поп. – Ужгород, 1997. – С. 68–71.
 5. Цвіркун І.О. Львівські книгознавчі контакти Степана Сірополка (1872-1959) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство / Редкол.:О.М.Завальнюк (голова), В.С.Прокопчук (відп. ред..) та ін.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2008.– Вип.1.– С.22–26. (у співавторстві з О.Колосовською).
 6. Цвіркун І.О. Інформаційна культура студента // Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ: Матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції / МОН України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Наукова бібліотека.– Донецьк, 2008.– С.115–119.
 7. Цвіркун І.О. Джерельний потенціал фонду україніки Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка // Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. Jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Lwów, 20–22 października 2009 r. Streszczenia referatów. – [Kraków, 2009]. – S. 41–42.
 8. Цвіркун І.О. Трансформація ролі науково-методичного керівництва у сучасному бібліотечному розвитку // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Вип. 4. – С. 225–229.
 9. Цвіркун І.О. Організаційна культура наукової бібліотеки: за матеріалами дослідження НБ Львівського національного універсмтету імені Івана Франка // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю НБ ХНУ, 15–16 берез. 2012 / редкол. О.Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький: ХНУ, 2012. – С. 36–42.
 10. Цвіркун І.О. Вільний доступ – важливий фактор ефективного використання бібліотечних фондів // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали Четвертої міжнародної науково – практичної конференції, Львів, 25 жовтня 2012 р. / ред. колегія Ю.Я. Бобало, А.Г. Загородній та ін. — Львів : Львівська політехніка, 2012. — С. 204–212.