Відділ резервного фонду

Завідувач відділу:
Мирослава Олегівна КОЛОДІЙ

Адреса та контактні дані:
вул. Драгоманова, 17, Україна, 79601, м. Львів
тел: (032)239-44-06
ел.пошта: [email protected]

Відділ працює:
Понеділок – п’ятниця: 9.00 – 17.00;
Субота, неділя – вихідні дні

Структура відділу:

Гол. бібліотекар – Лілія Степанівна Герега
Бібліотекар І кат. – Галина Володимирівна Дулиба
Бібліотекар І кат. – Наталя Миколаївна Мельник

Напрямки роботи відділу:

 • сприяння активному використанню дублетної та непрофільної літератури для докомплектування фондів Бібліотек і установ країни необхідною їм літературою шляхом її передачі.
 • виявлення видань для поповнення фондів Наукової бібліотеки.
 • веде каталоги:
  – алфавітний каталог книг (кирилиця, латинка);
  – алфавітний каталог періодики (кирилиця, латинка).
 • науково-дослідницька діяльність, укладання каталогів книжкових видань фонду.

Нормативно-правова база:

 • Положення про відділ;
 • Зразки для оформлення клопотань на магістерські та дипломні роботи.

Історія відділу

Відділ був заснований у 1785 р. Починаючи з 1787 р., видання цього фонду виста-влялися на аукціонах, які запровадив тодішній директор Генріх Готтфрід Бретшнайдер. Частину коштів, отриманих від продажу книг, використовували для поповнення фонду бібліотеки. Решту віддавали на потреби університету. Після 1852 р. бібліотека запровадила також обмін дублетами: розсилались списки літератури до інших бібліотек і антикварних торгових закладів. Практика активного обміну тривала до 1980 р. З 1980 року обмін продовжувався але не так активно. Розсилались списки літератури до бібліотек. У 1991 році було запроваджено продаж дублетної літератури, кошти вилучені за книги передавались до університету, aле така практика тривала лише рік. Пересилати дублетні книги поштою відділ перестав з 1991 року через брак коштів. На даний момент практикується обмін книги на книгу.

РОФ від 1945 р. мав назву “відділ концентрації”, від 1950 р. – відділ резервно-обмінного фонду. До РОФ передавалися книги і періодика з реорганізованих структурних підрозділів університету, кафедр, особистих збірок викладачів університету тощо. Його фонди були розміщенні у трьох сховищах, обладнаних у закритих костелах: св. Миколая (Львів, вул.Щербакова тепер Грушевського), в смт. Івано-Франковому та Новому Милятині ( Львівська обл.) Починаючи з 1982-83 рр. на числені прохання релігійних громад літературу з храмів поступово вивозили і костели повертали віруючим. Відтак у 1991 р. відділ розмістили у новому корпусі НБ по вул. Драгоманова 17. У 2013 році при скороченні штату відділ отримав нову назву як відділ резервного фонду.

У фонді мають місце видання українською, російською, англійською, італійською, польською, німецькою, французьською, болгарською, словацькою, чеською, арабською та іншими іноземними мовами.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ завідувача відділу резервного фонду Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

 1. Йоганн Вольфганг фон Гете: Каталог книжкових видань/ укл. М.Колодій, З. Домбровська та ін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001.- 256 с.- (серія Каталоги книгозбірні. Ч.1).
 2. Колодій М. Дискурс поезії Гете – творчість занурена у життя с.30. – Прикладна лінгвістика у ХХІ столітті: лінґводидактичні та культурологічні стратегії Львів 2003. -165 с.
 3. Колодій М. Мотив « вічножіночого» у житті і творчості Й. В.Ґете. с.136.- / Мова і культура. (Науковий щорічний журнал). – К., Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип.7.-т.YІІ ч. І. Художня література в контексті культури. – 276 с.
 4. Колодій М. Дискурс на презентація персонажів у романі Т.Манна „ Лотта у Веймарі“/ Міжнарод. наук. конферен. – Лінгводидактика та лінгвостилістика на зламі століть: питання теорії та практики. – Львів. 2004.
 5. Колодій М. Cognitive Styles of Communication Theories and Applications. The Proceedings of International Conference. (Проблематика когнітивних стратегій лінгвістики. С.141.- Сімферополь. 2004.- 204с.
 6. Колодій М. Резервно-обмінний фонд НБ ЛНУ імені Івана Франка: сторінки історії./ Друга наукова конференція. Бібліотеки на українських землях: сторінки історії. –Львів, 29 жовтня 2004 р.
 7. Колодій М. Жанрові особливості мовної реалізації мотиву « вічно жіночого» у ліриці Й.В.Гете . С.152.- Текст – текстолінгвістика, дискурс –дискурсознавство у світлі когнітології: збірник наукових праць.- Львів: ПП „Арал“, 2005.- 286 с.
 8. Колодій М. Вербальні та невербальні особливості дискурсу різножанрової типології: збірник наукових праць. – Львів : ПП “ Арал“ , 2006.- 170 с. – Дискурс на презентація персонажів у романі Т.Манна „ Лотта у Веймарі“. С.99. „ Discourse presentation of characters in the novel „ Lotte in Weimar“ by Th. Mann.”
 9. Колодій М. Непряма мова в творах Й. В.Гете / Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття. Львів, 2006.- с.54.
 10. Колодій М. Nomination as a means of narrative technique in the Discourse of fiction (based on the works by J-W- Goethe). – Teaching Foreign Languages in the context of the Globalization of Education: Collection of Research Papers.-Lviv: ПП “Марусич“, 2007 – 298 р.
 11. Колодій М. Функція жіночих образів у сентиментальних творах Й.В. Гете / Дис-курсні стратегії лінгвістики ХХІ століття: збірник матеріалів конференції. – Львів: ПП „Арал”, 2008.-106 с.
 12. Колодій М. Лінгвостилістичні аспекти функціонування особових номінацій сфери емоційно-психічного стану людини в художньому дискурсі ( на матеріалі творів Й.В. Гете) / Україна – мова – світ: актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики: збірник матеріалів конференції.- Львів”Марусич”, 2008 .- 189с.
 13. Колодій М. Гетеана у Науковій бібліотеці Львівського університету імені Івана Франка / Вісник ЛНУ. № 3 . Серія: бібліотекознавство, книгознавство. Львів 2008. -385 с.
 14. Колодій М. Концепт вічножіночого у творах Й.В.Гете/ Харків „Каразинські чи-тання” 2009 р.-275 с.
 15. Колодій М. Когнітивні стратегії лінгвістичних досліджень .- Лінгвістичні проб-леми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали ІУ Міжнародної науково- практичної конференції – Л.: ЛДУ БЖД. 2010.-184с.
 16. Колодій М.О. Когнітивні стратегії лінгвістики / ІV. Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичної проблеми та інноваційний підхід до викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі» (Львів, 28-30 жовтня 2010). – Львів. 2010.-237с.
 17. Колодій М. Концепт вічножіночого в авторській моделі світу Й.В.Гете/ Підго-товка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: Матеріали Міжрегіонального методичного семінару.15 червня 2011 року.- К.: Університет „Україна”, 2011.- 125с.
 18. Колодій М. (у співавторстві) Вільчинський Тадеуш /Мирослава Колодій // Encyc-lopedia.Львівський національний уіверситет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, Т.1: А-К.2011.-С.288.
 19. Колодій М. (у співавторстві) Возняк Михайло КНИГОЗБІРКА /Мирослава Коло-дій // Encyclopedia.Львівський національний уіверситет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, Т.1: А-К.2011.-С.298 – 299.
 20. Колодій М. (у співавторстві) Криворучко Степан Михайлович /Мирослава Коло-дій // Encyclopedia.Львівський національний уіверситет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, Т.1: А-К.2011.-С.670.
 21. Колодій М. (у співавторстві) Аніров Петро Миколайович /Мирослава Колодій // Encyclopedia.Львівський національний уіверситет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, Т.1: А-К.2011.-С.144.
 22. Колодій М.О. Типологія дискурсу мовних особистостей у контексті актуальних проблем сучасної лінгвістики / Мирослава Колодій // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття. Міжнародно – наукова конференція присвячена пам’яті академіка АН ВШ України, доктора філологічних наук, Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Катерини Яківни Кусько. Львів, 24-25 листопада 2011 року. (0,2 арк.)
 23. Колодій М.О.Особливості функціонування лінгвостилістичних засобів вербалізації концепту вічножіночого в прозі Й.В.Гете / Мирослава Колодій //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологія (філологічні науки). – К, 2011. (0,4 арк.)
 24. Колодій М.О. Типологія лінвостилістичних засобів вербалізації концепту вічножіночого в прозі Й.В. Гете / Мирослава Колодій // Вісник Львівського державного університету життєдіяльності. Серія: Педагогічні науки, методи викладання іноземних мов. – Львів, 2011. (0,4 арк.)
 25. Колодій М. Типи концептуального аналізу / Мирослава Колодій// Актуальні проблеми філології, американські та бритнські студії. Матеріали Y Міжнародної науково-практичної конференції.25-27 квітня 2012 р.-К.:Національний авіаційний університет, Львівський національний університет. Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні 2012.-С.309-310.
 26. Колодій М.О. Концепт у структурі лінгвостилістичних досліджень / Мирослава Колодій// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного універститету імені Івана Огієнко. Філологічні науки. 2012. Випуск 29.Том 2. С.195-197.
 27. Колодій М. Принципи концептуального аналізу (на прикладі твору Й.В.Гете “Фауст”)/ Мирослава Колодій// Матеріали У Міжнародної науково-практичної конференції “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах” Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Львів, 2012.-С.93.
 28. Колодій М.О. Німецька мова: навч. посіб. для студентів І –ІІІ курсів за напрямком підготовки ”Здоров’я людини”/ М.Колодій, Бовкіт Х. Мельник М.- Львів, ЗУКЦ, 2013.-136с.
 29. Колодій М.О. Характеристика концепту у науковій картині світу / Мирослава Колодій // Актуальні проблеми філології, американські та британські студії. Матеріали І Міжнародного симпозіуму 17-19 квітня 2013р.У двох томах.Том ІІ. – К.: Національний авіаційний університет, Львівський національний університет, Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні 2013.- С.72 -74.(0,3 арк.)
 30. Колодій М.О. Аналіз художнього твору та проблема викладання зарубіжної літератури/ Мирослава Колодій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 7-8 червня 2013р.“ Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей”. – Національний авіаційний університет. – Львів, 2013.- С.63 – 69.(0,3арк.).
 31. Колодій М.О. Проблеми дослідження концептів у сучасній когнітивістиці / Мирослава Колодій // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб.наукових праць.- Гуманітарний інститут, кафедра української мови та літератури – К., 2013. – С.391-397с.
 32. Колодій М.О. 12-та Міжнародна науково-практична конференція бібліотек вищих навчальних закладів “Перспективи розвитку університетських бібліотек на шляху розбудови суспільства знань”. – Львів, 21 – 23 травня 2013 р. – Доповідь “Зберігання бібліотечних фондів: проблеми та перспективи розвитку резервно-обмінного фонду Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка”.
 33. Колодій М.О. Наукова конференція за міжнародною участю “Періодичні видання у бібліотеках як інститутах національної пам’яті”. – Львів, 15 – 16 травня 2014 р. – Доповідь “Періодичні видання відділу резервно-обмінного фонду Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка”.
 34. Колодій М.О. Особливості презентації авторської моделі світу в епістолярному дискурсі Й.В.Гете. / Мирослава Колодій // Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії: зб.наук.праць. – К.: Національний авіаційний університет, Львівський національний університет, Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні 2014.- С.231 -236.(0,4 арк.)
 35. Колодій М.О. Використання автетичних творів Й.В.Гете в навчальному процесі з викладання німецької мови на немовних факультетах університетів/ Мирослава Колодій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 7-8 червня 2014р.“ Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей”. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2014.- С.83 -91. (0,4 арк.).
 36. Kolodii M. Johann Wolfgang Goethe w ukrainskich przekladach // Prace Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Wschodnioeuropejskiej. Tom 1. Nauki Humanistyczne. Zeszyt 1, Przemysl. – 2014. – str. 167 -177(0,7др.арк).
 37. Колодій М.О. Наукова конференція за міжнародною участю “Періодичні видання у бібліотеках як інститутах національної пам’яті”. – Львів, 15 – 16 травня 2014 р. – Доповідь “Періодичні видання відділу резервно-обмінного фонду Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка”.
 38. Kolodii M. Koncept w strukturze lingwokognitywnych badań // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze. – Kraków, 2015.(0,9 др.арк.)
 39. Kolodii M Ukrainische Überzetzungen der Lyrik Goethes //Prace Naukowe Państwowej Wyžszey Szkoły Wschodnioeuropejskiej.Tom 2. Nauki Humanistyczne. Zeszyt 2, Przemysl, 2015 (0,8 др.арк.).
 40. Kolodii M.The role of the concept WOMEN in the linguistic picture of the world / Матеріали 20-ї конференції TICOOL – UKRAINA.Україна – глобальні зміни у викладанні англійської мови. – Львів – Березень 2016 − С. 124.
 41. Колодій М.О. Напрямки науково-дослідної діяльності резервного фонду Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. Тези доповіді Міжнародної науково-практичної конференції “Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи” (Київ, 11-13 жовтня 2016 р.)
 42. Kolodii M.Verbalizing concepts of spirit and soul in “Faust”and English and Ukrainian translations / Матеріали 21-ї конференції TICOOL – UKRAINA.Україна – глобальні зміни у викладанні англійської мови. – Львів – Квітень 2017 − С. 131-134.
 43. Колодій М.О. Масляк Степан Юрій Володимирович /Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Багатотомна Енциклопедія Сучасної України.Т.18.- 2017 ( 0,3 др.арк.).
 44. Колодій М.О. Масляк Омелян Ярослав Володимирович /Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Багатотомна Енциклопедія Сучасної України.Т.18.- 2017( 0,3 др.арк.).
 45. Колодій М.О.Генріх Гайне–поет-романтик / Стаття присвячена 220-річниці від дня народження Генріха Гайне для сайту Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.- Львів.-2017.