Випуск 1 (2006)

Вісник Львівського університету.
Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2006. Випуск 1.

ВІД РЕДКОЛЕГІЇ. С. 5–6

КНИГОЗНАВСТВО

 • Ярослав ІСАЄВИЧ. Українське книгознавство: етапи розвитку. С. 7–19
 • Любов ДУБРОВІНА. Кодикологічні, палеографічні та археографічні дослідження рукописних книг в Інституті рукопису Національнoї бібліотеки України імені В. І. Вернадського (кінець 80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). С. 20–30
 • Віра ФРИС. Про формати найдавніших кириличних рукописних кодексів на Русі. С. 31–40
 • Оксана КЛИМЕНКО. Перші друковані кириличні букварі та їх вплив на становлення і формування навчальної книги в Україні. С. 41–54
 • Маргарита КОРЗО. Украинско-белорусские кириллические букварные катехизисы XVII – ХVIII вв. С. 55–71
 • Роман КИСЕЛЬОВ. Жанровий репертуар україномовних видань Почаївського Успенського монастиря XVIII – першої третини XIX століття. С. 72–88
 • Богдан ЯКИМОВИЧ. Іван Франко – видавець творів Юрія Осипа Федьковича. С. 89–113
 • Рената САМОТИЙ. Типологія наукової книги Львівської політехніки: історичний ракурс. С. 114–119
 • Алдона ВАСИЛЯУСКЄНЄ. Литовська Католицька Наукова Академія: видавнича діяльність (1922 – 1940). С. 120–132
 • Мар’яна ДОЛИНСЬКА. Локалізація Ставропігійської друкарні у Львові. С. 133–140

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

 • Наталія ШВЕЦЬ. До історії зібрання інкунабул Львівського національного університету імені Івана Франка. С. 141–167
 • Галина КОВАЛЬЧУК. Дослідження історії формування колекцій стародруків та їх паспортизація. С. 168–173
 • Ольга КОЛОСОВСЬКА. “…Заступати інтереси української людности”: діяльність Союзу українських наукових робітників книгозбірень і музеїв у Львові. (1930 – 1939). С. 174–180
 • Наталя КУНАНЕЦЬ. Бібліотека студентського товариства “Основа”: становлення та основні етапи діяльності. С. 181–195

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 • Михайло КРІЛЬ, Ірина СМОГОРЖЕВСЬКА. Історична бібліографія в радянській Україні: організаційний розвиток (1918 – 1940 рр.). С. 196–203
 • Тихін ЛЕЩУК. Функціональна роль латинських термінологічних словників. (Дослідження на основі бібліографічних джерел). С. 204–211

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

 • Луїза ІЛЬНИЦЬКА. Листування Івана Зілинського з Михайлом Возняком (1916 – 1930 рр.) як джерело до вивчення книгознавчих зацікавлень М. Возняка. С. 212–230

ІНФОРМАТИКА

 • Віталій БОНДАРЕНКО. Цифровий архів: переваги, можливості, планування, створення, використання (на прикладі проєкту “Ірмос”). С. 231–248

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ

 • Ігор ПАВЛЮК. Ці три томи – то ми… або про Книгу Життя Миколи Плав’юка – Президента Української Народної Республіки в екзилі “Україна – життя моє”. С. 249–258
 • Віра ФРИС. Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. С. 259–260
 • Наталя ЛЕШКОВИЧ, Михайло КРІЛЬ. Віра Фрис. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х – XVIII ст. С. 261–263
 • Леонтій ВОЙТОВИЧ. Коган В. М., Домбровский-Шалагин В. И. Князь Рюрик и его потомки. Историко-генеалогический свод. С. 264–265
 • Олександр СЕДЛЯР, Богдан ЯКИМОВИЧ. Олександр Добржанський. Національний рух українців Буковини другої половини XIX – початку XХ ст. С. 266–268
 • Микола СТЕПАНІВ. Петлюровщина / Автор-составитель С. А. Шумов; Пер. с укр. С. Шумова, А. Андреева; Худ. оформление П. Ильина. Бандеровщина / Состав. А. Андреев, С. Шумов; Худ. оформление П. Ильина. С. 269–270
 • Ольга КРОВИЦЬКА. Леся Ставицька. Короткий словник жарґонної лексики української мови. С. 271–273
 • Левко ПОЛЮГА. Кобів Ю. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин. С. 274–275
 • Марія ЧІКАЛО. Життя – не просто існування: Листування Олекси Горбача (1956 – 1996). С. 276–279
 • Ганна ВОЙТІВ, Ольга КРОВИЦЬКА. Ілля Кучеренко. Актуальні проблеми граматики. С. 280–282
 • Світлана МАЦЕНКА. Нонна Копистянська: Біобібліографічний покажчик. С. 283–285
 • Олександр СЕДЛЯР. Галина Сварник. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві. Каталог-інформатор. С. 286–287
 • Оксана КЛИМЕНКО. Видання Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського 2004 року. С. 288–292
 • Наталія ОТКО. Книгознавча конференція у Львові. С. 293–294

ЯРОСЛАВОВІ ІСАЄВИЧУ – 70. C. 295–299