Випуск 13-14 (2020)

1. Назарій Лоштин. Книгозбірня у світлі чисел: рукописний каталог бібліотеки Ґареллі 1774–1778 рр.

Nazarii Loshtyn. Library in numbers: the handwritten catalogue of the Garelli’s book collection 1774–1778

abs pdf

2. Олександр Седляр. Організація публікації та розповсюдження видань Товариства імені Михайла Качковського у 1875–1885 рр.

Oleksandr Sedliar. Organization of publishing and distribution of publications of Mykhailo Kachkovskyi Society in 1875–1885

abs pdf

3. Анна Галабурда. Історія та методи консервації фотодокументів

Anna Halaburda. History and methods of conservation of photo documents

abs pdf

4. Оксана Галабурда. Реставрація колекції міжвоєнних друків (плакатів) з фондів відділу РСРК ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка

Oksana Halaburda. Restoration of the collection of interwar printings (posters) from the funds of Department of Manuscripts, Old Printed and Rare Books named after Fedir Maksymenko of Scientific Library of Lviv Ivan Franko National University

abs pdf

5. Agnieszka Bangrowska, Tadeusz Maciąg. International and Polish programs for protection of library and archival collections

Аґнєшка Банґровська, Тадеуш Мацьонґ. Міжнародні та польські програми збереження бібліотечних і архівних фондів

abs pdf

6. Agnieszka Bangrowska. Physico-chemical methods and chemicals for combating fungi isolated from library collections

Аґнєшка Банґровська. Фізико-хімічні методи та хімічні засоби для боротьби з грибками, виокремленими в бібліотечних фондах

abs pdf

7. Леся Купин. Організація роботи бібліотеки Львівського університету у 1939–1946 рр.

Lesia Kupyn. Organization of work of the library of Lviv University in 1939–1946

abs pdf

8. Олена Скаченко. Соціокультурна діяльність бібліотеки вищого навчального закладу (з досвіду роботи Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв)

Olena Skachenko. The socio-cultural activities of the library of the higher education institution (from the work experience of the Scientific Library of the Kyiv National University of Culture and Arts)

abs pdf

9. Олена Омельяненко-Набіуліна, Алла Мальшакова. Дайджест як інформаційно-аналітичний продукт у науковій бібліотеці вищого навчального закладу

Olena Omelianenko-Nabiulina, Alla Malshakova. Digest as an information and analytical product in the scientific library of a higher education institution

abs pdf

10. Малґожата Федоровіч-Крушевська. “Зелені” бібліотеки ВНЗ – концепції та практика

Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska. “Green” libraries of the higher education institutions – concepts and practice

abs pdf

11. Томаш Крушевський. “Геній місця” бібліотеки – вибрані моменти психології місця й інституції

Tomasz Kruszewski. Genius loci of library – the selected moments of psychology of place and institution

abs pdf

12. Станіслава Курек-Кокоцінська. Історична пам’ять (на прикладі віртуальних виставок, підготованих у бібліотеках Польщі)

Stanisława Kurek-Kokocińska. Historical memory (using the example of the virtual exhibitions prepared in the libraries of Poland)

abs pdf

13. Іванна Степова. Праці Олександра Кониського у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

Ivanna Stepova. Works by Oleksandr Konyskyi in the funds of the Scientific Library of Lviv Ivan Franko National University

abs pdf

14. Марта Надрага, Світлана Васільєва. “Життя як дослідження” – науковий внесок у розвиток медичної науки академіка Дмитра Зербіно (на матеріалах біобібліографічного видання до 90-річчя від дня народження)

Marta Nadraha, Svitlana Vasylieva. “Life as a research” – the scientific contribution to the development of medical science of academician Dmytro Zerbino (on the materials of the biobibliographic edition to the 90th anniversary from the birthday)

abs pdf

15. Євген Гулюк. Рукописні риторичні трактати львівського осередку Товариства Ісуса у фондах відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка: джерелознавчий аспект

Yevhen Huliuk. The handwritten rhetorical treaties of Lviv Society of Jesus at the funds of Department of Manuscripts, Old Printed and Rare Books named after Fedir Maksymenko of Scientific Library of Lviv Ivan Franko National University: the source question

abs pdf

16. Наталія Проць. Колекція світлин останньої чверті XIX – початку XX ст. у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: проблема вивчення та розкриття

Nataliia Prots. Collection of the photographs of the last quarter of XIX – beginning of XX century in the funds of Central Scientific Library of Kharkiv Vasyl Karazin National University: the study and disclosure issue

abs pdf

17. Юлія Мателешко. Атрибуція та наукове опрацювання іноземних стародруків: з досвіду роботи відділу рукописів, стародруків та рідкісних книг Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету

Yuliia Mateleshko. Attribution and scientific processing of foreign old printed books: from the experience of work of the Department of Manuscripts, Rare Books and Special Collections of the Scientific Library of Uzhhorod National University

abs pdf

18. Світлана Грипич, Галина Семенюк. Історія вищого навчального закладу в наукових дослідженнях бібліотеки (з досвіду роботи Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету)

Svitlana Hrypych, Halyna Semeniuk. The history of higher education institution in a library’s scientific researches (from the experience of work of the Scientific Library of Rivne State Humanitarian University)

abs pdf

19. Тетяна Мурашевич, Юлія Калуш. Веб-сайт книгозбірні як додатковий інструмент задоволення інформаційних потреб користувачів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету (аналіз соціологічного опитування)

Tetiana Murashevych, Yuliia Kalush. Library’s website as additional tool for meeting the information needs of the Scientific Library of Chernivtsi National University users (analysis of the sociological survey)

abs pdf

20. Олена Постельжук. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотеки: окреслення понять та напрямів

Olena Postelzhuk. Informational and analytical activity of a library: determination of concept and directions

abs pdf