Випуск 9 (2014)

Вісник Львівського університету.
Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2014. Випуск 9

КНИГОЗНАВСТВО

 • Олександр СЕДЛЯР. Видавнича співпраця Якова Головацького та Михайла Качковського. С. 3–22
 • Роман ГОЛИК. Реальна й віддзеркалена Галичина: календарі, час, ментальність й повсякденне життя галичан в краю й на еміграції (кінець ХІХ − перша половина ХХ ст.). С. 23–42
 • Іванна СТЕПОВА. Книжкова серія “Парохіяльна бібліотека” (1897–1899): книгознавчий аналіз. С. 43–52
 • Анна ГАЛАБУРДА. Пергамент: проблеми збереження та реставрації. С. 53–58
 • Оксана ГАЛАБУРДА. Реставрація м’яких і твердих обкладинок (на прикладі видань ХІХ ст.). С. 59–65

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

 • Олена АЙВАЗЯН. З історії публічних бібліотек Подільської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. С. 66–73
 • Марта НАДРАГА. Шкільні (гімназійні) бібліотеки міжвоєнного Львова: організаційні засади формування і кількісний склад. С. 74–80
 • Наталія КУНАНЕЦЬ. Підготовка кадрів для книгозбірень, що обслуговують користувачів з особливими потребами: загальні положення. С. 81–87
 • Ярослава ПИЛИП. Кадрове забезпечення бібліотек вищих навчальних закладів: проблеми та перспективи. С. 88–94
 • Наталія АКІМОВА, Марія МАХМУТОВА. Функціонування системи автоматизованих бібліотечних процесів у Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету. С. 95–102
 • Ольга ЄПІФАНОВА, Вероніка САВЕЛЬЄВА. Методичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів Луганської області в дзеркалі часу. С. 103–114
 • Павла РОГОВА. Інтеграційні процеси у діяльності освітянських бібліотек України в умовах інформатизації. С. 115–130
 • Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ. Діяльність польських бібліотек для місцевих громад. С. 131–137

ДЖЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

 • Марта ОНИСЬКІВ. Королівський універсал – інформаційний документ Коронної канцелярії останньої чверті ХVII століття (на матеріалах реляційних книг Львівського, Перемишльського, Сяноцького, Галицького та Теребовельського ґродських урядів). С. 138–153
 • Марія ГАРАСИМЧУК. Комісарська книга та діяльність королівської комісії в Самбірській економії 1696 року. С. 154–165
 • Михайло БІГУСЯК. Епістолярій бібліографа Мирослава Олександровича Мороза (на основі архіву професора В. Т. Полєка. С. 166–173
 • Юлія ШЕЛЕП. Джерела до вивчення партійної номенклатури Української РСР 1970х – першої половини 1980­х рр. (на матеріалах західних областей). С. 174–187

ПОВІДОМЛЕННЯ

 • Олена ГРАММ. Професійний імідж фахівця бібліотеки вищого навчального закладу. С. 188–193
 • Олена ДІКУНОВА. Корпоративні проекти освітянських бібліотек як засіб формування інформаційно-комунікаційного середовища. С. 194–199
 • Зоя РОМАНУХА. Корпоративні віртуальні довідкові служби бібліотек вищих навчальних закладів України. С. 200–205
 • Аліна ШИРЄНКОВА-БІЛІЙЧУК. Використання інтернет-ресурсів у бібліотеках ВНЗ. С. 206–210
 • Олена КРАВЧЕНКО. Комплектування фонду бібліотеки ВНЗ у сучасних умовах (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ “Криворізький національний університет”). С. 211–215
 • Олена ЛЕБЕДЮК. Науково-методична діяльність бібліотеки вищого навчального закладу: пріоритетні напрямки та інновації (з досвіду роботи науково-методичного відділу бібліотеки КПІ ДВНЗ “Криворізький національний університет”). С. 216–220
 • Неліна КРАВЧУК. Основні аспекти наукової діяльності Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. С. 221–226
 • Валентина БІЛОУС. Інновації в інформаційному середовищі навчального закладу – стратегія розвитку бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. С. 227–234
 • Марина ІГНАТЮК. Перспективні технології для створення, зберігання та використання сучасних інформаційних ресурсів бібліотек агроекологічної галузі (на прикладі бібліотеки ЖНАЕУ). С. 235–241
 • Настасія ЗАГОРОДНА. Наукова бібліотека вищого навчального закладу в системі створення та розповсюдження краєзнавчої інформації (на прикладі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича). С. 242–247
 • Олена СКАЧЕНКО. Наукові дослідження бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв у 2011–2012 рр. С. 248–253
 • Олег БАРМА. Формування інформаційної культури студентів-менеджерів у рамках діяльності бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі бібліотеки Білоруського державного університету культури та мистецтв). С. 254–263

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯД

 • Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ. Атлас українських історичних міст. Київ: ДНВП “Картографія”, 2014. Т. 1: Львів / за наук. ред. М. Капраля. – 95 с. + 25 оригінальних карт, 11 карт-репродукцій, 67 видів міста. С. 264–270
 • Галина СОЛОІДЕНКО. Ильганаева В. А. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность): словарь-справочник. Харьков, 2009. 392 с. С. 271–276
 • Лілія СИРОТА . Методико-бібліографічні матеріали з навчальної дисципліни “загальне книгознавство”. С. 277–282
 • Яцек ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ. Огляд іноземної літератури з бібліотекознавства та інформології. С. 283–316
 • Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка другої половини 2014 року. С. 317–325