Нормативно-правова база

Нормативно-правова база закладів вищої освіти за 2022 рік

І. Закони України та інші Акти Верховної Ради України

 1. Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо оприлюднення цільових показників діяльності закладу вищої освіти та щорічного звіту керівника закладу вищої освіти : Закон України від 25 січня 2022 року № 2003-ІХ // Голос України. – 2022. – № 28. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2003-20#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 2. Про внесення зміни до пункту 5 Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери : указ Президента України від 15 лютого 2022 року № 54/2022 // Офіційний вісник України. – 2022. – № 17. – С. 7. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/54/2022#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 3. Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік : постанова Верховної Ради України від 1 грудня 2021 р. № 1918–ІХ // Відомості Верховної Ради України. – 2022. – № 6. – с. 17–22.Доктору фізико-математичних наук, доценту кафедри ЛНУ ім. Івана Франка Роману Івановичу Бігуну та  кандидату фізико-математичних наук, асистенту кафедри ЛНУ ім. Івана Франка Василю Мироновичу Гаврилюхю присуджено премію за роботу “Електричні, оптичні та структурні властивості нанорозмірних плівок металів”.
 4. Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік : постанова Верховної Ради України від 1 грудня 2021 року № 1919–ІХ // Відомості Верховної Ради України. – 2022. – № 6. – с. 22–23.Премію присуджено студенту ЛНУ ім. Івана Франка Владиславу Петровичу Куцику.
 5. Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти : постанова Верховної Ради України від 1 грудня 2021 року № 1917–ІХ // Відомості Верховної Ради України. – 2022. – № 5. – с. 22–24.Премію присуджено директору Козівського опорно-навчального закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів – ліцею імені Михайла Гаврилка при ЛНУ ім. Івана Франка Оксані Миколаївні Клепуц.

ІІ. Акти Кабінету Міністрів України

 1. Деякі питання атестації здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 “Охорона здоров’я” в умовах воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 316 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 62. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-2022-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 берез. 2022 р.
 2. Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 р. № 1391 // Офіційний вісник України. – 2022. – № 4. – С. 187. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-2021-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 берез. 2022 р.
 3. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 148 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 57. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2022-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 берез. 2022 р.
 4. Про внесення змін до Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 111 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 29. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2022-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 5. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 811 : постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 74 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 22. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74-2022-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 6. Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 : постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 р. № 341 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 65. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2022-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 7. Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії : постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 // Офіційний вісник України. – 2022. – № 11. – С. 44. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 8. Про зупинення в 2022 році дії деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 251 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 54. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/251-2022-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 9. Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. № 295 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 60. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2022-%D0%BF#Text.
 10. Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2022 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2021 р. № 1798-р // Офіційний вісник України. – 2022. – № 4. – С. 353. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-2021-%D1%80#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 11. Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету : постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 53. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245-2022-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.

ІІІ. Акти Міністерства освіти і науки України

Накази:

 1. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450 : наказ Міністерства освіти і науки України від 16.02.2022 № 187 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-viznannya-takim-sho-vtrativ-chinnist-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-07-serpnya-2002-roku-450-zareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-03-bereznya-2022-roku-za-28137617. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 берез. 2022 р.
 2. Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2022 № 102 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-nakaziv-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-shodo-utvorennya-specializovanih-vchenih-rad-dlya-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 берез. 2022 р.
 3. Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.01.2022 № 26 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-standartiv-vishoyi-osviti-2022. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 4. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431 : наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.2022 № 40 // Офіційний вісник України. – 2022. – № 10. – С. 175. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-22#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 5. Про внесення змін до Переліку експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій Міністерства освіти і науки України та їх складу : наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2022 № 148 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-pereliku-ekspertnih-rad-z-pitan-provedennya-ekspertizi-disertacij-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-yih-skladu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 6. Про внесення змін до персонального складу Комісії Міністерства освіти і науки України з відбору претендентів на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим, іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених -докторів наук та розгляду наукових звітів стипендіатів та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2020 року № 1119 : наказ Міністерства освіти і науки України від 04.01.2022 № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-personalnogo-skladu-komisiyi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-z-vidboru-pretendentiv-na-zdobuttya-premiyi-verhovnoyi-radi-ukrayini-molodim-uchenim-imennih-stipendij-verhovnoyi-radi-ukrayini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 7. Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2022 № 35 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-planu-diyalnosti-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-centralnih-organiv-vikonavchoyi-vladi-diyalnist-yakih-spryamovuyetsya-ta-koordinuyetsya-kabinetom-ministriv-ukrayini-cherez-ministra-osviti-i-nauki-ukrayini-2022. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 8. Про внесення змін до складу стипендіальної комісії з проведення попереднього конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 № 137 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-skladu-stipendialnoyi-komisiyi-z-provedennya-poperednogo-konkursu-na-zdobuttya-stipendij-kabinetu-ministriv-ukrayini-dlya-molodih-uchenih-2022. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 9. Про встановлення показників для розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 № 139 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vstanovlennya-pokaznikiv-dlya-rozpodilu-vidatkiv-derzhavnogo-byudzhetu-mizh-zakladami-vishoyi-osviti-na-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 берез. 2022 р.
 10. Про деякі питання організації роботи закладів фахової передвищої, вищої освіти на час воєнного стану : наказ Міністерства освіти і науки України від 07.03.2022 № 235 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-organizaciyi-roboti-zakladiv-fahovoyi-peredvishoyi-vishoyi-osviti-na-chas-voyennogo-stanu.  – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 11. Про дублікати дипломів кандидата наук : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 № 131 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-dublikati-diplomiv-kandidata-nauk-2022. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 12. Про затвердження Зведеного переліку закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України, що віднесені до категорій цивільного захисту : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.01.2022 № 33 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zvedenogo-pereliku-zakladiv-vishoyi-osviti-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-sho-vidneseni-do-kategorij-civilnogo-zahistu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 13. Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098 : наказ Міністерства освіти і науки України від 02.02.2022 № 95 // Офіційний вісник України. – 2022. – № 17. – С. 165. – Режим доступу: – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 14. Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу зайнятості випускників закладів вищої та фахової передвищої освіти і визначення показника працевлаштування для Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 02.02.2022 № 101 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-z-provedennya-monitoringu-zajnyatosti-vipusknikiv-zakladiv-vishoyi-ta-fahovoyi-peredvishoyi-osviti-i-viznachennya-pokaznika-pracevlashtuvannya-dlya-formuli-rozpodilu-vidatkiv-derzhavnogo-byudzhetu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 15. Про затвердження Методичних рекомендацій : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 № 152 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-2022. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 берез. 2022 р.
 16. Про затвердження Оперативного плану Міністерства освіти і науки України на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.01.2022 № 29 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-operativnogo-planu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-na-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 17. Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 2201040 на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 № 133 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pasporta-byudzhetnoyi-programi-za-kpkvk-2201040-na-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 18. Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 2201070 на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 02.02.2022 № 99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pasporta-byudzhetnoyi-programi-za-kpkvk-2201070-na-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 19. Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 2201080 на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 № 134 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pasporta-byudzhetnoyi-programi-za-kizhvk-2201080-na-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23.03.2022.
 20. Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 2201170 на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2022 № 127 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pasporta-byudzhetnoyi-programi-za-kpkvk-2201170-na-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 21. Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 2207010 на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 02.02.2022 № 100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pasporta-byudzhetnoyi-programi-za-kpkvk-2207010-na-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 22. Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 № 130 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznannya-u-vishij-ta-fahovij-peredvishij-osviti-rezultativ-navchannya-zdobutih-shlyahom-noformalnoyi-taabo-informalnoyi-osviti. – Назва з екрана. – – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 23. Про затвердження Програми предметного тексту з права та міжнародного права : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2022 № 107 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-predmetnogo-testu-z-prava-ta-mizhnarodnogo-prava. – – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 24. Про затвердження Програми предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 № 153 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-predmetnogo-testu-z-ekonomiki-ta-mizhnarodnoyi-ekonomiki-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 25. Про затвердження Програми предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 № 154 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-predmetnogo-testu-z-obliku-ta-finansiv-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 26. Про затвердження Програми предметного тесту з політології та міжнародних відносин єдиного фахового вступного випробування : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 № 155 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-predmetnogo-testu-z-politologiyi-ta-mizhnarodnih-vidnosin-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 27. Про затвердження Програми предметного тесту з психології та соціології єдиного фахового вступного випробування : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 № 156 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-predmetnogo-testu-z-psihologiyi-ta-sociologiyi-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 28. Про затвердження Програми предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 № 157 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-predmetnogo-testu-z-upravlinnya-ta-administruvannya-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 29. Про затвердження Програми тесту загальної навчальної компетентності єдиного фахового вступного випробування : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 № 158 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-testu-zagalnoyi-navchalnoyi-kompetentnosti-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 30. Про затвердження Рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 16.02.2022 № 186 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rekomendovanogo-pereliku-vidiv-navchalnoyi-metodichnoyi-naukovoyi-ta-organizacijnoyi-roboti-dlya-naukovo-pedagogichnih-naukovih-i-pedagogichnih-pracivnikiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 31. Про затвердження рішення Акредитаційної комісії від 20 січня 2022 року (протокол № 143) : наказ Міністерства освіти і науки України від 04.02.2022 № 116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishennya-akreditacijnoyi-komisiyi-vid-20-sichnya-2022-roku-protokol-143. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 32. Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки на 2022-2026 роки : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2022 № 109 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tematiki-naukovih-doslidzhen-i-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-ministerstva-osviti-i-nauki-na-2022-2026-roki. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 берез. 2022 р.
 33. Про обсяги фінансування наукових досліджень і розробок та фінансової підтримки наукових об’єктів, що становлять національне надбання, на 2022 рік за КПКВК 2201040 : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2022 № 50 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-obsyagi-finansuvannya-naukovih-doslidzhen-i-rozrobok-ta-finansovoyi-pidtrimki-naukovih-obyektiv-sho-stanovlyat-nacionalne-nadbannya-na-2022-rik-za-kpkvk-2201040. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 34. Про перенесення виборів керівників закладів вищої освіти : наказ міністерства освіти і науки України від 10.03.2022 № 52-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-perenesennya-viboriv-kerivnikiv-zakladiv-vishoyi-osviti. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 35. Про проведення атестації випускників закладів фахової передвищої, вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2022 р. № 265 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-atestaciyi-vipusknikiv-zakladiv-fahovoyi-peredvishoyi-vishoyi-osviti. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 берез. 2022 р.
 36. Про проведення експертизи дисертацій : наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2022 № 65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-ekspertizi-disertacij-2022. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 37. Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 № 89 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rishennya-z-pitan-prisudzhennya-naukovih-stupeniv-i-prisvoyennya-vchenih-zvan-ta-vnesennya-zmin-do-deyakih-nakaziv-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 38. Про розподіл видатків споживання державного бюджету між закладами вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення в 2022 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 № 160 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rozpodil-vidatkiv-spozhivannya-derzhavnogo-byudzhetu-mizh-zakladami-vishoyi-osviti-dlya-pidgotovki-zdobuvachiv-vishoyi-osviti-na-umovah-derzhavnogo-zamovlennya-v-2022-roci. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 берез. 2022 р.
 39. Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 31.01.2022 № 77 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-formuvannya-tematichnih-planiv-naukovih-doslidzhen-i-rozrobok-zakladiv-vishoyi-osviti-ta-naukovih-ustanov-na-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.

Листи:

 1. Про надання інформації : лист Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2022 р. № 1/3463-22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nadannya-informaciyi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 2. Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання : лист Міністерства освіти і науки України від 07 березня 2022 р. № 3370-22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-oplatu-praci-pracivnikiv-zakladiv-osviti-pid-chas-prizupinennya-navchannya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 берез. 2022 р.
 3. Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану : лист Міністерства освіти і науки України від 07 березня 2022 р. № 1/3378-22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-praktiku-zastosuvannya-trudovogo-zakonodavstva-u-galuzi-osviti-i-nauki-pid-chas-diyi-pravovogo-rezhimu-voyennogo-stanu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.

IV. Міністерство оборони України

V. Акти Міністерства культури та інформаційної політики України

Накази:

VІ. Акти Міністерства охорони здоров’я України